തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും – രണ്ടാം ഖണ്ഡം…

വാഴ വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു…

Create your website with WordPress.com
Get started