സുഖകരമൊരുനൊമ്പരം…

ദൂരെയാ കൊമ്പിലെ ഏകയാം കിളിയെ ഞാൻ അറിയാതെ ഒരുപാട് മോഹിച്ചുപോയി…

വാനത്തിൻ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടിയെൻ ഇളംമനം തെല്ലൊന്നവൾക്കായ് ദാഹിച്ചുപോയി…

സനേഹമൂറുന്ന വരികളിൽ അവളെ ഞാൻ ഒരുനൂറുപ്രാവശ്യം വർണിച്ചുപോയി…

മൃദുലമാം നോട്ടത്താൽ ദൂരത്തുനിന്നു ഞാൻ മനതാരിൽ അവളെ ലാളിച്ചുപോയി…

അവളുടെ നെഞ്ചത്തിൽ കൂടൊന്നു കൂട്ടുവാൻ ഒരുപാട് ഭ്രാന്തമായാശിച്ചുപോയി…

അവളൊന്നരികത്തു വരണമെന്നുഞാൻ സത്യത്തിൽ നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിച്ചുപോയി…

വന്നകാര്യം മറന്നുഞാൻ സങ്കല്പലോകത്ത് ഒരുയുഗം മുന്നോട്ടു നടന്നുപോയി…

അവളുടെയരികത്ത് ഒരാണ്കിളി വന്നപ്പോൾ അതാരെന്നറിയാതെ ഞാൻ ശങ്കിച്ചുപോയി…

ഇണക്കിളികളെന്നോണം നിർവൃതിയിലുല്ലസിച്ചവർ ഒരുമിച്ച് പാറിപ്പറന്നുപോയി…

എൻപ്രണയമൊന്ന് കേൾക്കുവാൻ നില്കാതെ വിധി എങ്ങേട്ടോ അവളെ കൊണ്ടുപോയി…

വിരഹത്തിൻ ശൂന്യമാം ഏകാന്തനാൾവഴിയിൽ ഞാനന്നാദ്യമായ് ഒറ്റപെട്ടുപോയി…

ഉള്ളിലെ നീറുന്ന കനലിന്റെ ചൂടിൽ ഞാനറിയാതെ ഉരുകിയമർന്നുപോയി…

ആരുമറിയാത്തയെൻ സ്നേഹത്തിൻ കഥ കേട്ട് വിധിപോലും നാണിച്ചു നിന്നുപോയി…

മോക്ഷം കിട്ടാതെ എന്റെയാത്മാവ് ഭൂമിയിൽ ഏറെ അലഞ്ഞുപോയി…

എങ്കിലും അവളുടെ ഓർമ്മകൾ എന്നിൽ കുളിരുള്ള തൂമഞ്ഞായ്‌ പെയ്തുപോയി…

സ്വന്തമല്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടുമവളെമറക്കുവാൻ ഞാനറിയാതെ എന്നോ മറന്നുപോയി…

സുഖമുള്ളൊരാ നോവിനെ ഇന്നും ഞാൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്തണച്ചുപോയി…

©2020 robusta

Published by Jimmy John

After a long term of boredom becoming a boredom. I think it's time to show up. A young lad who gave upon impressing people, instead loves to share, express and communicate those raw thoughts and vague imaginations with all readers, friends and folks.

4 thoughts on “സുഖകരമൊരുനൊമ്പരം…

  1. തേഞ്ഞ് ഒട്ടി അല്ലെ…… പക്ഷെ സഫലികരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒരു സുഖം ഉണ്ട്……. 👌👌👌

    Liked by 1 person

      1. തന്റെ ആണ് ന്ന് അല്ല….. ഞാൻ ആ കിളിയുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞേ ആണ്…… 😅😅😅

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: